Informujemy, iż firma D.A.C. przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych jest D.A.C. Suków Papiernia 249 A, 26-021 Daleszyce /k Kielc (zwany dalej Usługodawcą)
2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu na naszej stronie jest używany m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (Certyfikat SSL).
Dane osobowe podawane w formularzach na naszej stronie internetowej są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
4. Podanie swoich danych i zgoda na ich przetwarzanie jest zawsze dobrowolne.
5. Brak zgody na przetwarzanie danych może uniemożliwić poprawną realizację usług świadczonych drogą elektroniczną.

§2. Administrator Danych

1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli kontaktujesz się z nami za pomocą formularzy kontaktowych, zapisujesz się do newslettera, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP.
2. Dane osobowe przetwarzane są:
a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności
c) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną
d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli kontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego, zapisałeś się na newsletter.
3. Każda osoba, której danymi administratrujemy ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochorny Danych).
4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@dac.pl.
5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
6. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
8. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
9. Wdrożyliśmy kontrolę dostępu do danych osobowych dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
10. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

1. Witryna https://dac.pl używa plików cookies. Więcej informacji: Polityka cookies